مدیریت

مدیریت شرکت پاریز، مدیر بازرگانی ؛ مجید عبداللهی

بازرس اتحادیه ی صوتی تصویری شهر سبزوار از سال 1390 تا کنون